Najlepsze ceny. Najlepsze oferty.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

1

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną serwisu hotel.com.pl (dalej jako: Regulamin) określa:

a. zasady funkcjonowania serwisu i Konta Użytkownika w serwisie, w szczególności w zgodności z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora serwisu;

c. zasady korzystania z usługi Konta Użytkownika w serwisie;

d. wymagania technologiczne i warunki niezbędne do spełnienia dla poprawnej obsługi Konta Użytkownika;

e. zasady przetwarzania danych osobowych.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i znajduje on zastosowanie do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 tej ustawy przez Operatora serwisu, w którym Użytkownik zakłada Konto Użytkownika.

3. Rejestrując Konto Użytkownika w serwisie Użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu uniemożliwia założenie Konta Użytkownika dla Użytkownika oraz rozpoczęcie świadczenia usługi Konta Użytkownika przez Operatora.

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

5. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie.

2

II. Definicje

1. Operator – usługodawca; Holding Liwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (01-401) przy ul. Górczewskiej 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000324377.

2. Użytkownik – usługobiorca; osoba fizyczna, będąca stroną umowy o świadczenie usług Konta Użytkownika w serwisie, której Operator świadczy usługi w ramach realizacji umowy;

3. Serwis – strony internetowe, których operatorem i administratorem jest Operator, za pośrednictwem których Operator świadczy usługi Konta Użytkownika na rzecz Użytkownika oraz umożliwia dostęp do innych usług świadczonych przez Operatora;

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną będący jednocześnie treścią umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

5. Konto Użytkownika – usługa świadczona przez Operatora serwisu na rzecz Użytkownika, opisana w pkt. III ust. 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu;

6. Usługa – opisane w pkt. III ust. 4 pkt 4 niniejszego Regulaminu świadczenie Operatora na rzecz i zlecenie Użytkownika, do której dostęp jest możliwy z wykorzystaniem Konta Użytkownika;

7. Ustawa - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);

8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3

III. Rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługę składającą się na Konto Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator zobowiązuje się do świadczenia Użytkownikowi, za pomocą serwisu, usług składających się na usługę Konta Użytkownika, tj. obsługi Użytkownika w ramach Konta Użytkownika, polegającej na możliwości stworzenia własnego profilu, dostępu do portalu rezerwacyjnego obejmującego obiekty hotelowe należące do Operatora oraz przeglądania historii dokonywanych rezerwacji.

3. Dostęp do Konta Użytkownika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, możliwy jest dla Użytkownika, który zaakceptował niniejszy Regulamin i poprawnie zarejestrował oraz aktywował Konto Użytkownika w serwisie Operatora.

4. Usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Operator w ramach działalności są:

a. prowadzenie serwisu internetowego w ramach, którego Użytkownik ma możliwość rejestracji konta i stworzenia własnego profilu oraz uzyskania informacji o obiektach należących do Operatora,

b. prowadzenie elektronicznego systemu rezerwacji online, za pomocą którego może dojść do zawarcia na odległość umowy o usługi hotelarskie, świadczone następnie na miejscu wybranego Hotelu.

5. Użytkownik ma prawo korzystać z Konta Użytkownika w serwisie Operatora w zakresie zgodnym z ich treścią i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta Użytkownika w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4

IV. Wymagania techniczne

1. Prawidłowe korzystanie z usługi Konta Użytkownika świadczonej przez Operatora jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, oprogramowanie oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. posiadać jeden z następujących systemów operacyjnych: macOS, Windows, Android, iOS; b. korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safar – w aktualnych wersjach, z dozwoloną obsługą cookies. c. posiadać aktywny i prawidłowo działający dostęp do Internetu.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Konta Użytkownika, jeżeli sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub dostęp do Internetu Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.

3. Użytkownik powinien zadbać o należyte zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego do korzystania z Konta Użytkownika.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Konta Użytkownika wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników i osób trzecich.

5. Użytkownik nie może korzystać z Konta Użytkownika w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, zablokować, przeciążyć lub osłabić serwer Operatora.

6. Użytkownik nie może próbować uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do żadnych Usług, innych kont, systemów komputerowych ani sieci połączonych z dowolnym serwerem Operatora lub z dowolnymi Kontami Użytkownika lub Usługami, za pomocą włamywania, odgadywania haseł ani przy użyciu innych środków.

7. Operator nie gwarantuje, że usługa Konta Użytkownika będzie wolna od błędów ani tego, że usterki dotyczące Konta Użytkownika zostaną poprawione.

8. Operator dołoży starań by pomóc Użytkownikowi w trudnościach związanych z korzystaniem z Konta Użytkownika, co nie może być poczytywane za zobowiązanie Operatora do świadczenia wsparcia technicznego. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Konta Użytkownika, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem wysyłając wiadomość na adres e-mail: customer.support@lbooking.online.

9. W przypadku nawiązania kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, Operator postara się udzielić odpowiedzi w tej samej formie najpóźniej do 14 dni.

10. Jeżeli Użytkownik wykryje nieprawidłowość w funkcjonowaniu Konta Użytkownika jest zobowiązany do jej zgłoszenia na adres e-mail: customer.support@lbooking.online. Operator jest uprawniony do uznania, że zgłaszane zdarzenie nie stanowi nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Użytkownika.

11. W przypadku awarii serwisu lub Konta Użytkownika lub konieczności dokonania zmian, ulepszeń lub przeprowadzenia prac konserwacyjnych, Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu serwisu lub Konta Użytkownika.

12. Operator dołoży wszelkich starań, aby planowane przerwy techniczne związane z przerwą w funkcjonowaniu serwisu lub Konta Użytkownika odbywały się w nocy, między godziną 2:00 a 6:00.

13. Operator wykorzystuje pliki Cookies na swoich serwisach internetowych. Pliki cookies są przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia. Operator informuje, że Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki, jednak ograniczenie to może wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu. Więcej informacji o plikach cookies dostępne w Polityce prywatności i cookies.

5

V. Dane uwierzytelniające i Odpowiedzialność

1. Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło, które będą wykorzystywane jako dane uwierzytelniające, umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.

2. W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności danych i informacji zgromadzonych w serwisie i na Koncie Użytkownika, rekomendowane jest by hasło dostępu spełniało co najmniej poniższe wymagania: a. hasło nie powinno być takie samo jak identyfikator (login); b. hasło powinno być zmieniane w miarę możliwości nie rzadziej niż co 30 dni oraz niezwłocznie w razie wystąpienia ryzyka, że dostęp do niego uzyskała osoba niepowołana lub nieupoważniona.

3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w poufności. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane przy użyciu jego identyfikatora (loginu).

4. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Operatora o każdorazowym nieuprawnionym użyciu jego indywidualnego identyfikatora (loginu) i o każdym innym naruszeniu zabezpieczeń.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które mogą powstać w wyniku wykorzystania hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, za jego wiedzą lub bez niej. Jednak Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez Operatora lub inne podmioty na skutek użycia hasła lub identyfikatora (loginu) Użytkownika przez osoby trzecie.

6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzanych danych i informacji do Konta Użytkownika. Wprowadzając dane i informacje do Konta Użytkownika, Użytkownik gwarantuje ich poprawność, integralność i prawdziwość.

6

VI. Czas świadczenia usługi Konta Użytkownika

1. Usługa Konta Użytkownika, objęta niniejszym Regulaminem, świadczona jest od momentu dokonania rejestracji Konta Użytkownika przez Użytkownika, aż do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu, a tym samym do momentu usunięcia Konta Użytkownika lub jego wyrejestrowania z serwisu Operatora.

2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

3. Rezygnacja z usługi Konta Użytkownika odbywa się poprzez prośbę wysłaną na adres customer.support@lbooking.online.

4. Operator nie udziela żadnej gwarancji nieprzerwanej dostępności Konta Użytkownika ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty lub szkody wynikłe z na skutek ewentualnej niedostępności. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty i szkody wynikłe na skutek zmian wprowadzonych w treści serwisu.

7

VII. Ochrona danych osobowych

1. W związku ze świadczeniem Usługi Konta Użytkownika, Holding Liwa Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika jako administrator danych osobowych.

2. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności i cookies dostępnej pod adresem: hotel.com.pl/pl/polityka-prywatnosci

8

VIII. Postępowanie reklamacyjne

1. W razie wystąpienia trudności związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym Usług, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem pod adresem e-mail: customer.support@lbooking.online.

2. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko reklamującego oraz opis i datę wystąpienia nieprawidłowości.

3. Operator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej przesłania. Jeżeli Operator nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uważa się, że uznał reklamację.

4. Operator udzieli odpowiedzi na reklamację na adres e-mail, za pośrednictwem którego reklamujący przesłał reklamację, chyba że reklamujący zażąda innej dostępnej formy.

9

IX. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów z konsumentami

1. Operator informuje, że Użytkownik, będący konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów wynikłych w związku z umowami zawartymi za pośrednictwem Serwisu. Powyższe nie oznacza zobowiązania Operatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Operatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest na piśmie lub na innym trwałym nośniku w sytuacji, gdy w następstwie złożonej przez konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

3. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji Użytkownik może uzyskać na stronie samej platformy).

10

X. Ochrona własności intelektualnej

1. Zarówno sam serwis, jak i poszczególne elementy serwisu, znaki towarowe i inne zawarte w niej oznaczenia i treści, są przedmiotem ochrony wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) oraz ustawy prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 z późn. zm.).

2. Użytkownik może korzystać Serwisu i Konta Użytkownika i zawartych na nich treści wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.

3. Użytkownik nie może zbywać ani udostępniać dostępu do Konta Użytkownika na rzecz podmiotów trzecich. Użytkownik nie ma prawa do publicznego rozpowszechniania ani komercyjnego oferowania dostępu do Konta Użytkownika i treści serwisu.

4. W przypadku m.in.: (1) wystąpienia przez osobę trzecią, w tym organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, z roszczeniem przeciwko Operatorowi z tytułu naruszenia praw osób trzecich lub obowiązujących przepisów prawa, lub (2) wszczęcia postępowania (w tym karnego lub administracyjnego), w związku ze sposobem korzystania z usług świadczonych za pomocą Konta Użytkownika przez Użytkownik; w zakresie, za który zgodnie z niniejszym Regulaminem odpowiedzialność ponosi Użytkownik, Użytkownik zwolni Operatora z obowiązku zaspokojenia takiego roszczenia, a także pokryje wszelkie szkody, które Operator poniesie w związku z takim roszczeniem, pozwem lub postępowaniem, w tym prawomocnie orzeczone koszty postępowania i obsługi prawnej oraz równowartości odszkodowania, nałożonych kar lub grzywien lub koszty wykonania ostatecznych decyzji administracyjnych przez Operatora. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o takich roszczeniach czy postępowaniach, Operator niezwłocznie powiadomi o nich Użytkownika i umożliwi mu – zgodnie z przepisami prawa – przystąpienie do postępowania w celu obrony swoich praw. Użytkownik zobowiązuje się zaś za każdym razem przystąpić do takiego postępowania na zawiadomienie Operatora.

11

XI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa stosuje się odpowiednio.

2. Operator ma prawo do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana na 14 dni przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

3. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w oparciu o akceptację niniejszego Regulaminu w ciągu 14 dni od przedstawienia zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2018